PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Aladote-studien är fullrekryterad

Samtliga 24 patienter i proof-of-principle-studien för Aladote är nu inkluderade. Därmed håller tidigare kommunicerad tidsplan, att de första resultaten kommer att presenteras under innevarande kvartal.

Aladote utvecklas som förebyggande behandling av akut leversvikt för patienter som drabbats av paracetamolförgiftning. Den kliniska utvecklingen inleddes i fjol, där Aladote utvärderas i kombination med nuvarande standardbehandling N-acetylcystein (NAC). NAC visar god effekt i patienter som når akutvården inom åtta timmar, men det saknas effektiv behandling för de som tas in senare (cirka 25 procent).
 
Totalt har 24 patienter inkluderats i studien och de är jämt fördelat i tre dosgrupper, varav sex patienter på varje dosnivå ges kombinationen och två ges enbart NAC. Huvudsyftet är att studera säkerhet och tolerabilitet. 
 
Aladote bygger på samma substans som PledOx (calmangafodipir), som visat på en god säkerhet och tolerabilitet i patienter i tidigare kliniska studier. Det som därför blir den mest intressant datan från studien är analys av biomarkörer för leverskador, vilket även är den data som vi förväntar oss i det första skedet.
 
Vår värdering av Pledpharma indikerar ett värde om 40 kronor i basscenariot (riskjusterat scenario). Ett positivt utfall i studien för Aladote ger en positiv effekt på värderingen med två kronor (allt annat lika), medan ett bakslag reducerar värdet med fyra kronor. 
 
Den främsta värderdrivaren för Pledpharma i vår modell är PledOx. Här förväntar vi oss att fas III-programmet går igång efter sommaren, vilket blir nästa väsentliga trigger för aktien.     
 

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download