SPRINT

Sprint Bioscience

Research note

Print

Sprint Bioscience: Patentsöker biomarkörer inom VPS34-projektet

Sprint Bioscience meddelade under morgonen att bolaget har utvecklat och patentsökt biomarkörer inom VPS34-projektet. Biomarkörer är ett vanligt sätt att mäta effekten av behandling samt att möjliggöra en selektiv rekrytering av patienter. Vi ser positivt på nyheten, då möjligheten att rekrytera patienter med högre sannolikhet att svara på behandling bedöms öka bolagets chanser att finna en partner.

Biomarkörerna som Sprint Bioscience har identifierat kan detekteras i blodplasma och avses att användas för att välja ut lämpliga patienter för behandling med en VSP34-hämmare i kombination med immunterapi. Vi bedömer att de utvecklade markörerna sannolikt fokuserar på att mäta infiltrationen av T-celler i tumören, en avgörande faktor för patientens möjlighet att svara på behandling med immunterapi.

Vi ser positivt på dagens nyheter, men informationen föranleder ingen förändring av vår värdering av bolaget. Användandet av biomarkörer har historiskt sett visats öka sannolikheten för gynnsamt utfall i kliniska studier och vi ser därför att informationen ökar projektets attraktivitet hos en potentiell partner. Möjligheten att identifiera patienter som har en hög sannolikhet att svara på behandling gör även att nyttan ökar utifrån ett kostnads-/prissättningsperspektiv då det kan hindra att patienter utan förutsättningar att svara behandling administreras terapin. Selektiv rekrytering begränsar dock målpopulationen något då patienten behöver uppvisa ett specifikt genetiskt uttryck eller sjukdomsstadium. Utifrån ett värderingsperspektiv anser vi därför inte att det är motiverat att göra några förändringar i vår modell utifrån dagens information, då vi i dagsläget saknar insyn i kriterier för selektering och inte vet hur stor andel av den totala patientpopulationen patienter med denna profil utgör. 

Download our latest Research Report from 2018-10-03

Download full report icon-download