SYNT

SyntheticMR

Research note

Print

SyntheticMR – Över förväntan på alla plan

SyntheticMR presenterade en stark rapport för det fjärde kvartalet som var orsaken till ett positivt EBIT-resultat för helåret 2016. Bolaget slog våra prognoser med marginal vad gäller försäljning och lönsamhet. Utsikterna ser fortsatt ljusa ut och vi bedömer att fokus kommer ligga på att utveckla befintliga samarbeten under 2017. Inför rapporten var vårt motiverade värde 185 kronor per aktie. Vi kommer behöva skruva upp våra estimat och således våra motiverade värden efter en uppdatering av modellen.

Försäljningen för det fjärde kvartalet uppgick till hela 9,1 (4,2) miljoner kronor. Det är betydligt bättre än våra förväntade 5,5 miljoner kronor och ger en tillväxt på 118 procent jämfört med föregående år. SyntheticMR lyckas alltså överprestera på 2015 års starka resultat med råge efter att försäljningen börjat lossnat. På helåret stänger bolaget böckerna med en nettoomsättning på 19 (6,2) miljoner, vilket är en förbättring på 207 procent jämfört med föregående år. Den största differensen mot våra prognoser tror vi har att göra med säsongseffekter och att försäljningen tagit fart aningen snabbare än vad vi räknat med. 

Medan försäljningen överraskade positivt kom bolagets kostnader in enligt förväntan, vilket resulterade i ett EBIT-resultat på 4,5 (0,3) miljoner konor jämfört med vårt estimat på 0,7 miljoner kronor. Det ger en EBIT-marginal på starka 49 procent och visar på bolagets skalbara effekter redan i dagens tidiga skede. För helåret 2016 ger det ett EBIT-resultat på 3,2 miljoner kronor och en EBIT-marginal på 17 procent. Då SyntheticMRs mjukvara säljs till största del av samarbetspartners är det främst ökningar i personal som påverkat de högre kostnaderna under året. Det visar att man kommer kunna öka försäljningen i en snabbare takt än kostnaderna samtidigt som kostnaden för att leverera fler programvaror till kunder är liten.

Det har varit ett händelserikt år för SyntheticMR där flera milstolpar har uppnåtts. Vi bedömer att flera viktiga händelser kommer börja bidra till försäljningen under 2017 och därmed hålla uppe en hög tillväxttakt. Det vi främst ser är att marknadsföringsinsatser för MAGiC i USA kommer att börja påverka försäljningen i en större utsträcking samtidigt som nya REMyDI har fått en större uppmärksamhet i marknaden.

Bolaget kommenterar att mer fokus kommer riktas på att utveckla samarbeten med befintliga partners för att säkerställa en hög marknadsbearbetning kommande år. Både samarbetet med GE Healthcare och Siemens, som redan installerat SyMRI med REMyDI på de första pilotsiterna, går bra och vi tycker oss se en viss optimism för framtiden i VD-ordet i rapporten. Dock kommenterar bolaget själva att kamerauppgraderingar från Philips har tagit längre tid än förväntat, även om de första försäljningarna tillsammans är genomförda.

Sammantaget var det ett mycket starkt fjärde kvartal och visar potentialen för att SyntheticMR kommer bli ett bolag med en hög tillväxt och lönsamhet under flera år framöver. Aktiekursen steg ordentligt efter att rapporten presenterades och är i skrivande stund upp ca 18 procent. Det ger en rabatt mot vårt motiverade värde som inför rapporten var 185 kronor per aktie. Vi kommer att se över våra prognoser och behöva justera upp vårt motiverade värde för bolaget.

Download our latest Research Report from 2017-09-20

Download full report icon-download