VICO

Vicore Pharma Holding

News article

Print

VICORE PHARMA: STUDIESTART VÄNTAS GODKÄNNAS 1 KV 2018

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30


STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Vicore är i slutfasen av det förberedande arbetet för att kunna inleda Fas 2a-studien på Idiopatisk lungfibros (IPF). En ansökan om att påbörja studien beräknas lämnas in före årets slut och ett ...

STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Vicore är i slutfasen av det förberedande arbetet för att kunna inleda Fas 2a-studien på Idiopatisk lungfibros (IPF). En ansökan om att påbörja studien beräknas lämnas in före årets slut och ett godkännande förväntas sedan under första kvartalet 2018.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

"Vi är glada att kunna rapportera att vår kraftansamling kring fibrotiska sjukdomar med särläkemedelsstatus har medgett för oss att accelerera utvecklingen med C21. Vi kommer att kunna informera mer ingående gällande tidsprognoser för studiens genomförande och annat i kommande kvartalsrapporter", skriver vd Per Jansson.

Vicores styrelse och ledning har under hösten gjort en strategisk översyn för att ytterligare tydliggöra och effektivisera bolagets arbete. Strategin innebär i korthet att bolaget ska fokusera på att exploatera C21 för fibrotiska sjukdomar med särläkemedelsstatus.

"Den kliniska utvecklingen av C21 på indikationen IPF är vårt viktigaste fokus. Utöver detta fokus söker vi aktivt en andra indikation inom närliggande områden som ska medge för oss att accelerera utvecklingen genom en fokuserad kunskaps- och datagenerering. Pulmonell arteriell hypertension (PAH) och fibrotiska njursjukdomar med särläkemedelsstatus är särskilt intressanta för vår vidareutveckling", säger Per Jansson.

Parallellt med detta arbete fortsätter det tidiga forskningsarbetet med att identifiera nya läkemedelsmolekyler som kan utvecklas för indikationer utanför särläkemedelsområdet tillsammans med Vicore Pharmas samarbetspartner Emeriti Bio.


För det tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet och periodens resultat till -1,7 respektive -1,7 miljoner kronor (-1,6 resp -1,6).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0:11 kronor (-0:10).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 miljoner kronor (-1,0). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5,8 miljoner kronor (-3,1).

Utvecklingskostnader balansförs direkt och går inte via resultaträkningen. Kostnaderna har ökat vid jämförelse mot föregående år på grund av ökade kostnader för kliniska prövningar. Bolagets likvida medel uppgick per 30 september till 32,7 miljoner kronor