Company overview

Cantargia: Ytterligare framsteg i CANFOUR-studien

Redeye Research Note timeStamp 2020/10/09

Redeye bedömer att uppdaterade data från CANFOUR-studien ytterligare stärker utsikterna för antikroppsbehandlingen CAN04 och kan tala för en nära förestående licensaffär. Vi höjer base och bull case.

Cantargia rapporterar att 31 patienter med bukspottkörtelcancer rekryterats till CANFOUR-studien och att studien i denna behandlingsarm därför kan slutföras som planerat. Tumörrespons (partiell) har obseverats i åtta (varav sex hittills har kunnat bekräftas med en andra CT-scan) av hittills 20 utvärderingsbara patienter. Noterbart är också att 17 patienter uppvisar sjukdomskontroll (tumörrespons eller stabil sjukdom) och att två patienter behandlades under cirka ett år innan progression.

Liksom tidigare rapporterat är neutropreni (onormalt låga värden för vita blodkroppar) mer frekvent än vad som kan förväntas med enbart cellgiftsbehandling

Det är fortfarande preliminära data från en liten population men resultaten förefaller mycket konkurrenskraftiga vad gäller respons och sjukdomskontroll, vilket i sin tur bådar gott för överlevnad. Data hittills tyder alltså på att upp till 40 procent svarar på behandling med CAN04 + cellgiftkominbationen gemcitabin/Abraxane. Historiskt svarar 23 procent på cellgiftsbehandling vid första linjens spridd bukspottkörtelcancer, och progressionsfri överlevnad är 5-6 månader.

Det behövs knappast tilläggas att resultaten, om inget oförutsett inträffar, motiverar vidare utveckling. Cantargia planerar i första hand en extensionsdel på 20-40 patienter, för att därefter kunna inleda en registreringsgrundande studie.

Resultaten i sig medför att vi justerar upp vårt base case till 54 kronor (44) då vi höjer sannolikhet till lansering inom bukspottkörtelcancer till 30 procent (24). I ett bull case, där vi räknar med att den pågående studien även slutförs framgångsrikt och dubblar toppförsäljningsantagandet inom bukspottkörtelcancer till 2,2 miljarder USD, stiger motiverat värde till 70 kronor (54). Vi bedömer att de lovande resultaten i CANFOUR ytterligare kan elda på på spekulationer om en nära förestående licensaffär. Cantargia har resurser att hålla huvudet kallt och sitter i en god förhandlingsposition vilket stärker utsikterna för lukrativa villkor. Förutom uppdateringar från CANFOUR, och en eventuell licensaffär, är förväntade första data från Novartis fas III-studie med IL-1β-hämmaren canakinumab i kominbation med Keytruda och cellgiftsbehandling i spridd lungcancer en potentiell kursdrivare under återstoden av året.

Mentioned companies