CombinedX genomför IPO om 60 MSEK och avser att notera bolagets aktier på First North Premier

CombinedX AB (publ) logotype
Information & Documents
Issuer:
CombinedX AB (publ)
Chairman:
Niklas Hellberg
CEO:
Jörgen Qwist
Subscription period:
2022-03-03 - 2022-03-17
Issue size:
SEK 60m
Subscription price:
SEK 42 per share
Nr of new shares:
1 428 572
Issue size:
60 MSEK

Redeyes premium-medlemmar har prioriterad tilldelning i detta erbjudande. För mer information kring våra medlemskap och vad som ingår, klicka här.


För att ta del av den prioriterade tilldelningen behöver du meddela din nätmäklare (Avanza eller Nordnet) om följande information efter du tecknat i erbjudandet:

 • Mejladressen ditt Redeye-konto är kopplat till.

 • Personnummer och fullständigt namn.

Erbjudandet i korthet:

 • Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 42 SEK, motsvarande ett totalt värde av Bolagets aktier om cirka 649 MSEK före Erbjudandets genomförande.

 • Erbjudandet omfattar totalt 1 428 572 nyemitterade aktier i CombinedX. De nyemitterade aktierna i Erbjudandet beräknas, vid full teckning, tillföra Bolaget cirka 60 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Den förväntade nettolikviden från Erbjudandet kommer, i sin helhet, användas som kapitalbas inför framtida förvärv.

 • Cliens Kapitalförvaltning AB, AB Grenspecialisten, Edastra AB, Investment AB Spiltan, Unionen, Proactive International Interim P2i AB (Niklas Flyborg), Resona Holding AB (David Giertz), Johan Unger, och Modelio Equity AB (publ) (tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”) har åtagit sig att till samma pris och villkor som övriga investerare teckna aktier i Erbjudandet till ett belopp om totalt cirka 34,2 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av Erbjudandet.

 • De nyemitterade aktierna i Erbjudandet kommer, vid full teckning, motsvarar cirka 8,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

 • Samtliga medlemmar av Bolagets styrelse, ledning (inklusive utökad ledningsgrupp) samt ett antal större aktieägare har ingått lock-up-avtal om 6–12 månader från och med första dag för handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market. Sammantaget omfattas cirka 74 procent av Bolagets aktier innan Erbjudandets genomförande av lock-up-åtaganden.

 • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och Finland samt institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

 • Anmälningsperioden i Erbjudandet förväntas pågå under perioden 3 mars – 17 mars 2022.

 • Beräknad första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är den 28 mars 2022, under förutsättning att sedvanligavillkor uppfylls, däribland spridningskravet för Bolagets aktier. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”CX”.

 • Ett prospekt med ytterligare information om CombinedX och dess verksamhet samt fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.combinedx.com, samt här ovan.

Get notified
Do you want to get email notifications about upcoming transactions? Let us know at emissioner@redeye.se
Access our tools & Data
Get your hands on the same professional tools and data that our analyst team use for creating the best return on investment. Sign up for our Premium and access it all today:
All our tools and data included
From 349 SEK / Month Cancel any time

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.