Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Heliospectra genomför företrädesemission om upp till 111 MSEK

Heliospectra genomför företrädesemission om upp till 111 MSEK

Information & teckningssedel

Heliospectra är ett innovativt svenskt bolag som utvecklat och patenterat ett avancerat system för belysning av alla typer av växter. Bolaget skall genomföra en företrädesemission för fortsatta satsningar på sälj och marknadsföring, fortsatt produktutveckling samt för att stärka Bolagets balansräkning.

Om Heliospectra

Heliospectra är ett innovativt svenskt bolag som utvecklat och patenterat ett avancerat system för belysning av alla typer av växter. Systemet kombinerar speciella LED-baserad lampor uppkopplade mot internet kombinerat med sensorer som mäter hur växterna tar till sig ljuset kopplat mot ett mjukvarubaserat styrsystem.

Under 2014 och 2015 har Heliospectra etablerat sig som en ledande aktör på de kraftig växande marknaderna för växthus, vertikal odling, medicinska plantor och så kallade agtech-bolag. Bolaget har fått ett antal större installationer hos viktiga referenskunder där man dokumenterat mycket positiva resultat. Försäljningstillväxten har ökat kraftigt med 340% från 3,1 MSEK under 2014 till 13,7 MSEK under 2015 och Bolaget fortsätter sin expansion under 2016.

Heliospectra genomför en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I emissionen inbjuds även allmänheten att teckna aktier utan företrädesrätt. Teckningskursen är 6,50 kr per aktie.

Styrelse och ledning

Andreas Gunnarsson
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Anders Ludvigsson
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Martin Skoglund
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Göran Larsson
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Göran Linder
Styrelsesuppleant
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover