Erbjudanden

Transaktioner där Redeye Corporate Finance agerar Rådgivare

Aktuella erbjudanden

Inga aktuella erbjudanden just nu

Kommande erbjudanden

Inga kommande erbjudanden just nu

Nyligen avslutade erbjudanden

Sprint Bioscience genomför en företrädesemission för satsningar på befintliga projekt och utökad projektportfölj

Teckningstid: 15 februari - 6 mars 2018

Sprint Bioscience utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancer och metabolism. Affärsmodellen bygger på att arbeta med en bred projektportfölj och att utveckla flera projekt parallellt i preklinisk fas för att därefter ingå licensavtal. Bolaget har en etablerad teknologi för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utveckla projekt från idéstadiet till läkemedelskandidater och har ett tydligt kommersiellt fokus där den kommersiella potentialen är en avgörande faktor vid utvärderingen av projekturval. Baserat på de framsteg Sprint Bioscience har gjort avseende ingångna licensavtal genomför Bolaget nu Företrädesemissionen för att säkra rörelsekapitalbehovet, vidareutveckla och utöka säljinsatser av etablerade projekt samt utöka det antal projekt Bolaget bedömer att det kan föra genom preklinisk fas så långt som krävs för vidare licensiering.

Eurocine Vaccines genomför en företrädesemission av units till ett värde om ca 41,7 mkr

Teckningstid: 28 november - 12 december 2017

Eurocine Vaccines genomför en företrädesemission av units till ett värde om ca 41,7 MSEK, till en bolagsvärdering (pre-money) på ca 125,1 MSEK. Teckningsperioden sträcker sig från den 28 november till den 12 december 2017. Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner med tydliga fördelar jämfört med dagens produkter. Företrädesemissionen genomförs för att i första hand finansiera den fortsatta utvecklingen av den nasala influensakandidaten Immunose™ FLU genom den nya fas I/II kliniska studien under influensasäsongen 2017/2018.

Scout Gaming Group genomför nyemission inför planerad notering på First North

Teckningstid: 20 november - 27 november 2017

"Daily Fantasy Sports är en spelform som står på randen till kommersiellt genombrott i Europa. Scout Gaming Group ligger i den absoluta framkanten av utvecklingen och räknar med att fortsätta leda den. Tack vare ett erfaret team, ett verifierat kunderbjudande, innovativ produkt och ansenliga inträdesbarriärer räknar vi med att vara det bolag som bäst kommer att kunna kapitalisera på den stundande utvecklingen", säger Andreas Ternström, VD för Scout Gaming Group AB (publ)

Acconeer - genomför nyemission inför planerad notering på First North

Teckningstid: 15 november - 24 november 2017

Innovation inom radarsensorteknologi

Baserat på universitetsforskning har Acconeer skapat en radarsensor som kombinerar det bästa hos befintliga radartekniker och öppnar nya möjligheter för interaktion mellan människor och teknik.

Radarsensorn kombinerar den låga strömförbrukningen hos pulsade radarsystem med den höga precisionen hos koherent radar samt möjligheten att identifiera olika material, allt i en komponent på 5 gånger 5 millimeter. Radarsensorn kan användas för avståndsmätning, geststyrning, materialkarakterisering och kamerastödda applikationer.

Spago Nanomedical genomför företrädesemission inför kliniska studier

Teckningstid: 4 oktober - 18 oktober 2017

Spago Nanomedical inriktar sig på forskning och utveckling inom nanomedicin med fokus på utveckling av nanomaterial för tumördiagnostik och behandling av cancer. Bolagets huvudsakliga utvecklingsprojekt SpagoPix och Tumorad® bygger på unika egenutvecklade nanomaterial.

Bolagets produktkandidat inom SpagoPix-projektet har i pilotstudier visat bra effekt avseende förmågan att selektivt ansamlas i tumörer för att ge stark kontrakt vid MR-undersökning samt en god säkerhetsprofil. Dessa framsteg har avsevärt reducerat risken i projektet där förberedelser inför de första kliniska studierna nu har inletts. Med SpagoPix-projektet i regulatorisk utveckling, där en större del av arbetet sker utanför bolagets väggar, frigörs resurser för att accelerera Tumorad®-projektet som är inriktat på leverans av radionuklider för tumörselektiv strålbehandling av cancer.

Bolaget genomför nu en företrädesemission i två steg för att finansiera den inledande kliniska utvecklingen av produktkandidaten i SpagoPix samt för att accelerera utvecklingen av Tumorad®.

Det kapitaltillskott om cirka 48,7 mkr för tecknade units före emissionskostnader som Företrädesemissionen förväntas inbringa kommer i huvudsak att användas till att finansiera förberedelse och start av den inledande kliniska utvecklingen av SpagoPix. Utöver detta avser Spago att accelerera utvecklingen av dess andra projekt, Tumorad®, med primärt mål att generera preklinisk proof of concept. Det ytterligare kapitaltillskott om cirka 39 mkr som kan tillkomma genom fullt nyttjande av teckningsoptionerna avses användas till slutförande av klinisk prövning av SpagoPix och partner-aktiviteter, samt förberedelse för och genomförande av en så klinisk kallad fas 0-studie med Tumorad®.

Global Gaming genomför nyemission inför planerad listning på First North

Teckningstid: 2 oktober - 11 oktober 2017

Global Gaming är ett snabbväxande företag inom främst onlinekasino. Verksamheten bedrivs på en egenutvecklad teknisk plattform vilket möjliggör differentiering mot konkurrenterna. Idag är Global Gaming huvudsakligen verksamt på de nordiska marknaderna, med en fastslagen ambition att expandera geografiskt. Inom sin B2C-verksamhet driver Global Gaming ett flertal egna varumärken. Bolagets nyaste varumärke inom B2C-verksamheten, Ninja Casino, har genom en unik användarupplevelse nått en stark position på marknaden och är det snabbast växande varumärket inom koncernen. Ninja Casino erbjuder kunderna snabbare in- och utbetalningar och en enklare och effektivare registrering än vad bolagets konkurrenter erbjuder. Global Gaming bedriver också en B2B-verksamhet där andra operatörer erbjuds en fullservicelösning för lansering och drift av onlinekasinon.

Xspray Pharma genomför en nyemission inför notering på First North

Teckningstid: 28 augusti - 11 september 2017

Xspray utvecklar och ska kommersialisera läkemedel genom att kombinera välkända och väldokumenterade cancerläkemedel med egen innovativ patenterad teknologi. Bolaget fokuserar på förbättrade läkemedel och/eller generika, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer.

Xspray genomför en nyemission om högst 132 MSEK i samband med planerad notering på Nasdaq First North. Erbjudandet genomförs i syfte att tillföra Bolaget kapital för att slutföra kliniska studier av Bolagets produktkandidater för vidare lansering på marknaden samt för uppskalning av produktion.

Promore Pharma - nyemission inför listning på First North för att säkra finansiering av fas-III studier i Nordamerika

Teckningstid: 8 juni - 22 juni 2017

Promore Pharma i korthet

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater ämnade för den snabbväxande bioaktiva sårvårdsmarknaden. Bolaget har ett tydligt fokus på två läkemedelskandidater, PXL01 och LL-37, som båda är i sen klinisk utvecklingsfas (fas III respektive fas IIb). PXL01 kommer under kommande 12 månader påbörja en fasIII-studie i EU och Indien som är fullt finansierad via ett av bolagets ägare och partner, PRP (Pharma Research Products).

Idogen: Företrädesemission för offensiv utvecklingsplan

Teckningstid: 24 maj - 12 juni 2017

Idogen har det senaste året uppnått goda forskningsresultat inom hemofili A (blödarsjuka) och erhållit särläkemedelsstatus från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för särläkemedel. Så sent som den 18 maj i år beviljades bolaget 2,9 MEUR i bidrag från EUs Horizon 2020 för finansiering av sina studier kring hemofili A. Endast 5 procent av de sökande bolagen erhåller bidrag, varför bidraget är mer än ett finansiellt tillskott, det är en validering av bolagets forskningsplan och de medicinska behoven som bolaget tar sikte på.

Bolaget genomför nu en kapitalisering för att säkerställa långsiktig finansiering av fas I/IIa-studier inom hemofili A samt fas I/IIa-studier inom njurtransplantation. Kapitaliseringen genomförs i form av en företrädesemission av "units" bestående av aktier och två serier av teckningsoptioner med olika löptid. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna i emissionen.

En färsk analys från analystjänsten BioStock visar på stor potential i Idogen om bolaget fortsätter att utvecklas enligt plan. Läs mer via länken till höger.

XMReality AB genomför nyemission inför notering på First North

Teckningstid: 16 mars - 4 april 2017

XMReality är pionjärer inom Augmented Reality (AR) och har en stark marknadsposition med sin mjukvara – XMReality Remote Guidance – en lösning som revolutionerar kunskapsöverföring via internet. Bolaget fokuserar på industriella kunder och kundlistan innefattar ett antal globala industribolag. Bolaget genomför nu en nyemission inför notering på Nasdaq First North.

Senzime genomför företrädesemission om 24,4 MSEK

Teckningstid: 14 mars - 28 mars 2017

Senzime utvecklar produkter för att monitorera patienter inför, under och efter en operation. Produkterna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Bolaget verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolaget planerar nu att genomföra en företrädesemission om ca 24,4 MSEK i syfte att möjliggöra för kommersialisering av Bolagets produkter.

Crowdsoft genomför nyemission för ökade säljinsatser

Teckningstid: 13 mars - 27 mars 2017

Crowdsoft Technology har utvecklat en unik och patentsökt lösning för kommunikation där den gör som mest nytta. Mjukvaran "C-One" möjliggör snabb, säker och framför allt effektiv kommunikation vare sig det handlar om en inkommande patient på en akutmottagning, ett säkerhetspådrag på en flygplats eller avbrott i ett företags produktion. Den abonnemangsbaserade affärsmodellen innebär en naturlig skalbarhet och en hög andel återkommande intäkter. Under 2016 och 2017 har Crowdsoft tecknat de första kommersiella avtalen, bland annat med Karolinska Universitetssjukhuset, och genomför nu en företrädesemission för att ytterligare öka försäljningsinsatserna.

Annexin Pharmaceuticals AB genomför nyemission inför notering på First North

Teckningstid: 6 mars - 23 mars 2017

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV, som är ett kroppseget protein, Annexin A5, är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget genomför nu en nyemission om cirka 54,45 MSEK för att bl a finansiera en klinisk fas I-studie som beräknas starta i Q4 2017. Emissionen är garanterad om ca 92 %.

Genomför en fullt garanterad företrädesemission om 23,6 MSEK

Teckningstid: 5 december - 19 december 2016

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden.

Genomför en fullt garanterad företrädesemission om 24 MSEK

Teckningstid: 29 november - 13 december 2016

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring).

Heliospectra genomför företrädesemission om upp till 111 MSEK

Teckningstid: 18 november - 2 december 2016

Heliospectra är ett innovativt svenskt bolag som utvecklat och patenterat ett avancerat system för belysning av alla typer av växter. Bolaget skall genomföra en företrädesemission för fortsatta satsningar på sälj och marknadsföring, fortsatt produktutveckling samt för att stärka Bolagets balansräkning.

CYBAERO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 128 MSEK

Teckningstid: 19 oktober - 4 november 2016

CybAero utvecklar och tillverkar system som på ett effektivt och högkvalitativt sätt gör det möjligt för kunderna att operera från luften utan att riskera sak och person. Bolaget genomför nu en företrädesemission om 128 MSEK i syfte att öka den finansiella flexibiliteten och stödja bolagets målsättning om tillväxt.

Eurocine Vaccines teckningsoptioner till lösen till kurs 2,34 SEK

Teckningstid: 17 oktober - 28 oktober 2016

Eurocine Vaccines AB (publ) genomför just nu en klinisk fas I/II-studie med sin läkemedelskandidat ImmunoseFLU. För att finansiera slutförandet av studien har bolaget emitterat teckningsoptioner, vilka nu förfaller till lösen. För nya investerare finns möjligheten att förvärva teckningsoptioner (EUCI TO 1) via börsen och delta i emissionen.

Nanologica Företrädesemission

Teckningstid: 21 september - 5 oktober 2016

Nanologicas styrelse beslutade den 25 augusti 2016, med godkännande från extra bolagsstämma den 12 september 2016, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 22,7 mkr. De som på avstämningsdagen den 19 september 2016 är registrerade som aktieägare i Nanologica har rätt att teckna tre (3) nya aktier för varje åtta (8) innehavda aktier i bolaget. Teckningskursen har fastställts till 18 kronor per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 21 september till och med den 5 oktober 2016.