Post entry

Africa Oil fullvärderat

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Aktien i Afrika-baserade oljebolaget Africa Oil har stor potential om bolaget hittar stora oljefyndigheter, men risknivån är hög.

Med en något försiktig inställning känns Africa Oil-aktien därmed ganska fullvärderad vid nuvarande börskurs kring 70 kr då bolaget är värt ca 15 miljarder kr på börsen trots att bolaget ännu är i tidig utvecklingsfas.

Africa Oils inledande oljeborrningar har varit lovande, men ännu så länge har bolaget inga bevisade oljefyndigheter (även om potentialen verkar stor).

Det som lockar aktieinvesterare är väl just möjligheten att hitta "ett nytt Saudiarabien" i östra Afrika (där Africa Oil har sina oljeletningsområden), med antagande om att oljefyndigheterna i Saudiarabien geologiskt sett fortsätter över havet en bit in i östra Afrika.

Men frågan är tex hur högt man ska värdera oljefyndigheter i länder som Somalia som väl hör till de politiskt mest oroliga länderna i världen.

Africa Oil pekar på att oljefyndigheter nyligen sålts i det intill-liggande landet Uganda för drygt 4 dollar per fat olja i marken, vilket låter högt.

En utgångspunkt är att man försiktigt räknat kan värdera oljefyndigheter i marken till tex 10 dollar/fat i lågriskländer och 1 dollar/fat i högriskländer.

Här har tex enl tidigare blogginlägg Lundin Petroleums oljefyndigheter i bla Norge värderats till 10 dollar/fat, medan Shamaran Petroleums oljefyndigheter i Kurdistan värderats till 1 dollar/fat:

• Blogginlägg (från 3 maj 2012) om Lundin Petroleum: http://www.redeye.se/aktiebloggen/lundin-petroleum/lundin-petroleum-aktien-langsiktigt-kopvard

• Blogginlägg (från 6 juni 2012) om Shamaran Petroleum: http://www.redeye.se/aktiebloggen/shamaran-petroleum-corp/spekulativt-kop-shamaran-petroleum

Båda de aktierna ansågs där vara köpvärda vid de värderingsnivåerna, men det är inte uppenbart att Africa Oil-aktien blir det.

Med den potential till drygt 5 miljarder fat olja som Africa Oil anser finnas på bolagets sju oljeletningsområden i Afrika (=Africa Oils ägarandel av ev oljefyndigheter på områdena), skulle den mängden olja vara värd över 160 miljarder kr för Africa Oil vid en värdering till 4 dollar/fat.

Africa Oils nuvarande börsvärde kring 15 miljarder kr kan alltså betraktas som att aktieinvesterare i själva verket anser sannolikheten vara 9-10% för att bolaget i slutändan kommer att kunna påvisa den mängden olja på sina områden (15 miljarder kr delat med 160 miljarder kr).

Det kan tyckas vara en för låg sannolikhet med tanke på hur lovande potentialen ser ut, men till kalkylen kan man då infoga tex en lägre värdering av fyndigheterna än till 4 dollar/fat och tex ev kommande utspädning av nuvarande Africa Oil-aktier pga framtida nyemissioner etc.

Värderar man tex Africa Oils potential på drygt 5 miljarder fat till istället 1 dollar/fat motsvarar de potentiella fyndigheterna ett värde kring 40 miljarder kr, och med Africa Oils nuvarande börsvärde kring 15 miljarder kr innebär det en inbakad sannolikhet på 37-38% för att Africa Oil framöver ska kunna påvisa denna mängd oljefyndigheter (15 miljarder kr delat med 40 miljarder kr = ca 37-38%).

Då verkar aktien snarast övervärderad vid nuvarande börskurs 70 kr (och börsvärde 15 miljarder kr), för så hög är väl inte sannolikheten för att de drygt 5 miljarder faten ska hittas?

-

Bland Africa Oils risker finns bla följande:

• vilka mängder olja bolaget kan kan påvisa på sina oljeletningsområden

• den politiska risken av att verka i länder som Somalia

• den finansiella risken, dvs risk för att nuvarande Africa Oil-aktier kommer att bli utspädda av framtida nyemissioner

• utvecklingen av oljepriset

• det allmänna börsklimatet

Det allmänna börsklimatet kan ha stor påverkan på högriskbolag som Africa Oil. Säg tex att flera av ovannämnda risker inträffar på samma gång, dvs; att det blir ett dåligt börsklimat med allmän börsnedgång, att oljepriset samtidigt faller och Africa Oil dessutom ev måste sälja ut nya aktier via nyemission för att finansiera sin verksamhet. Kommer det dessutom dåliga besked från någon av bolagets oljeletningsborrningar kan det bli en sammantagen negativ effekt som säkert lär leda till ganska kraftig kursnedgång från nuvarande nivå kring 70 kr.

Hittills har Africa Oils börskurs haft ganska gynnsamma omständigheter framför allt tack vare lovande inledande resultat från bolagets oljeborrningar, vilket lett till kraftig kursuppgång.

Om det kommer fortsatt lovande borrningsresultat kan uppgången i börskursen givetvis fortsätta, men det finns alltså risker enl tex ovan som gör att det inte är säkert att det blir så.

Visst kan det vara kul att "krydda" portföljen med ett litet mindre innehav av Africa Oil-aktier som lottsedel i portföljen, men att ha en större andel av portföljen i Africa Oil-aktier verkar vågat och i så fall bör man väl vara ganska riskbenägen och medveten om att börskursen kan falla kraftigt (även om den också kan stiga kraftigt).

-

Africa Oils börskurs slutade i 9,97 Kanada-dollar på Toronto-börsen i fredags (8 juni 2012).

=ca 69,28 kr (med rådande valutakurs 6,95 kr/Kanada-dollar).

Och det är +0,4% från slutkursen 69 kr på Stockholmsbörsen (fre 8 juni 2012).

Enl Africa Oils presentationsbilder (från maj 2012) har bolaget ca 219 miljoner utestående aktier.

http://www.africaoilcorp.com/i/pdf/AOI_May_2012.pdf

Börskursen 69 kr innebär alltså att bolaget värderas till otroliga 15 miljarder kr.

Är det motiverat?

Enl presentationsbilderna har Africa Oil sju oljeletningsområden i Afrika som bedöms ha potential till totalt 11-12 miljarder fat olja.

Africa Oil äger inte 100% av alla dessa oljeletningsområden, så om man tar bolagets ägarandelar av ovannämnda totalpotential blir det drygt 5 miljarder fat (av de totalt 11-12 miljarder faten olja på områdena) som blir Africa Oils andel av totalpotentialen.

Africa Oil pekar i presentationsbilderna på att det nyligen såldes liknande oljefyndigheter i Uganda för 4 dollar/fat olja i marken.

Med motsvarande värdering skulle Africa Oils potential på drygt 5 miljarder fat därmed vara värd över 160 miljarder kr (om man redan idag visste att oljefyndigheterna verkligen var så stora).

Förenklat kan man då säga att aktieinvesterare ser det som att det är knappt 10% chans att Africa Oil kan bevisa den mängd fyndigheter som det finns potential till (dvs om man tar Africa Oils börsvärde ca 15 miljarder kr delat med det potentiella värdet över 160 miljarder kr => en bedömd sannolikhet på 9-10%.

Africa Oil självt skissar i presentationsbilderna på tre alternativ:

1) 20% sannolikhet att bolagets oljefyndigheter uppgår till bedömda drygt 5 miljarder fat

2) 10% sannolikhet

3) 1% sannolikhet

I alternativ 1 blir det motiverade värdet idag på Africa Oil 32 miljarder kr (147 kr/aktie).

I alternativ 2 blir det 16 miljarder kr (73-74 kr/aktie).

I alternativ 3 blir det 1-2 miljarder kr (drygt 7 kr/aktie).

Nyckelfrågan är alltså vilken sannolikhet man bedömer att det finns att Africa Oil kommer att kunna bevisa de dryga 5 miljarder faten olja som det idag anses finnas potential till (bolagets ägarandelar av bolagets sju oljeletningsområden i Afrika).

Har aktieinvesterare rätt i att sannolikheten bör sättas till 9-10% (som är vad Africa Oils börskurs värderas till idag), eller bör sannolikheten anses vara högre eller lägre?

9-10% låter ju faktiskt som en ganska liten sannolikhet, dvs det innebär att det anses vara mindre än 1 chans på 10 att de dryga 5 miljarder faten kommer att kunna bevisas.

Tycker man att sannolikheten faktiskt borde vara högre, kan det i sig göra att Africa Oil-aktien verkar köpvärd (allt annat lika).

(Men till kalkylen kommer som nämnt tex ovannämnda risker.)

-

Africa Oils sju oljeletningsområden:

Etiopien:

• 7 och 8 (Africa Oils ägarandel 55%)

Kenya:

• 9 (100%)

• 10A (30%)

• 10BA (50%)

• 10BB (50%)

Somalia (Puntland):

• Nugaal (30%)

• Dharoor (30%)

-

Områdena med störst bedömd potential är följande (Africa Oils andel av bedömd totalpotential):

Kenya 9: 1,4 miljarder fat

Somalia Nugaal: 1,2 miljarder fat

Kenya 10 BA: 1,1 miljarder fat

Kenya 10 BB: 1,0 miljarder fat

Övriga tre områden bedöms ha ganska små fyndigheter i jämförelse.

-

Status för de fyra mest lovande områdena:

• På Kenya 9: En borrning väntas ske vid borrhålet Kinyonga under 2013.

• Nugaal?

• Kenya 10BA: En första borrning väntas ske under andra halvåret 2013

• Kenya 10BB: En borrning har genomförts (borrhålet Ngamia-1) där olja hittades. En andra borrning planeras (borrhålet Kamba).

De tre områden där potentialen bedöms vara störst, är alltså ännu i princip outforskade.

-

På övriga områden har en borrning genomförts på Dharoor (borrhålet Shabeel-1) där tester pågår.

En andra borrning planeras på Dharoor i mitten av 2012 (borrhålet Shabeel North).

-

Vad gäller Africa Oils finansiella situation så hade bolaget knappt 800 miljoner kr i kassan i slutet av 2011, vilket bedöms räcka för bolagets verksamhet under resten av 2012.

Dvs ev kommer bolaget be aktieinvesterare om kapitaltillskott genom att sälja ut nya Africa Oil-aktier via nyemission f��re utgången av 2012? I så fall innebär väl det en utspädning av befintliga Africa Oil-aktier vilket minskar det motiverade värdet per Africa Oil-aktie allt annat lika?

Å andra sidan kan Africa Oil tex erhålla finansiering genom att tex sälja ut ägarandelar av sina oljeletningsområden. (Då minskar i och för sig det samtidigt värdet på Africa Oils andelar av oljeletningsområdena eftersom en del säljs ut.)

Ett tredje alternativ (som ev är en förhoppning) är om Africa Oil i sina inledande oljeletningsborrningar på områdena med mindre potential, faktiskt hittar mer olja än väntat och därmed kan sälja ut av de oljeletningsområdena för att finansiera bolagets verksamhet efter år 2012 osv.


Skala för aktie-rekommendationer:

• "Köpläge": En aktie som för tillfälligt är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning.

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt, även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt.

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex 1-2 års tid. Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs.

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Här fick alltså Africa Oil-aktien rekommendationen "fullvärderad" vid nuvarande börskurs 69 kr (slutkurs fre 8 juni 2012).


Tillägg 11 juni 2012

Africa Oils ägarintressen i oljeletningsområdena i Somalia (30% av Nugaal och 30% av Dharoor) ligger i separata börsbolaget Horn Petroleum som äger 60% av dessa områden men sedan har Africa Oil en ägarandel av 51% av Horn Petroleum.

Idag (mån 11 juni 2012) kom besked om att Horn Petroleum fått in ett kapitaltillskott på 15 miljoner dollar (106 miljoner kr) genom utförsäljning av nya aktier och teckningsoptioner i Horn Petroleum: http://www.thepressreleasewire.com/client/africa_oil/release.jsp?actionFor=1625787&releaseSeq=0&year=2012

Africa Oils ägarandel i Horn Petroleum uppges vara oförändrat 51% vilket tyder på att Africa Oil köpt motsvarande sin ägarandel av de nysålda Horn Petroleum-aktierna etc.

Horn Petroleum är börsnoterat på Torontobörsen och är där värt ca 700 miljoner kr vid nuvarande börskurs 1,34 Kanada-dollar.

Det kan tyckas vara en relativt sett märkligt låg värdering i förhållande till att Africa Oil är värt ca 15 miljarder kr, och att oljeletningsområdena i Somalia ändå utgör en så stor del av potentialen i Africa Oil.

Det har väl bla att göra med att oljeletningen hittills har gett mest positiva signaler från oljeletningsområdet 10BB i Kenya (borrhålet Ngamia-1 enl ovan).

Den första oljeborrningen i Somalia (Shabeel-1 i området Dharoor) har inte gett lika entydigt positiva signaler, utan där har det mest varit tal om att oljeletningsutrustningen där nu flyttas vidare till borrhålet Shabeel North istället.

Men kan det även ha att göra med att svenska aktieinvesterare blivit överentusiastiska kring Africa Oil vilket lyft Africa Oil-aktien på Stockholmsbörsen, medan Horn Petroleum-aktien (som bara är börsnoterad på Torontobörsen) inte lyfts i samma utsträckning?

För övrigt poängterades ovan riskerna med Africa Oil pga bla politisk oro i Somalia. I det perspektivet är det intressant att en så pass relativt sett liten del av Africa Oils börsvärde utgörs av oljeletningsområdena i Somalia (via Horn Petroleum) medan det mesta alltså verkar utgöras av Kenya-områdena. Där kanske de politiska förhållandena är stabilare och oljefyndigheter kanske där kan värderas till 4 dollar/fatet liksom den affären som nyligen gjordes i Uganda?

-

Utöver Horn Petroleum finns även det separata börsbolaget Red Emperor som är börsnoterat i Australien. http://www.redemperorresources.com/irm/content/default.aspx

Red Emperor är inriktat på olja i Somalia och Georgien och i Somalia äger bolaget tydligen 20% av oljeletningsområdena Dharoor och Nugaal: http://www.redemperorresources.com/irm/ShowStaticCategory.aspx?CategoryID=216&HideTopLine=True&masterpage=4

Dvs medan Horn Petroleum äger 60% av dessa Dharoor och Nugaal (och Africa Oil äger 51% av Horn Petroleum), så äger alltså Red Emperor 20% av dessa områden.

Red Emperor tar i ordentligt och uppger att Dharoor och Nugaal har potential att innehålla över 20 miljarder fat olja: http://www.redemperorresources.com/irm/ShowStaticCategory.aspx?CategoryID=216&HideTopLine=True&masterpage=4

Enl Red Emperor har den andra oljeletningsborrningen (borrhålet Shabeel North) i Dharoor-området inletts: http://www.redemperorresources.com/IRM/Company/ShowPage.aspx/PDFs/1285-51038000/PuntlandShabeelNorthSpuds

Red Emperor är (vid nuvarande börskurs 0,29 Australien-dollar) värt 75 miljoner Australien-dollar på Sydney-börsen i Australien vilket blir drygt 500 miljoner kr.

Red Emperors projekt i Georgien omfattar ägarandelar på 20% av två oljeletningsområden med en bedömd totalpotential på drygt 2 miljarder fat olja.

-

Africa Oils samarbetspartner i Kenya och Etiopien är brittiska oljebolaget Tullow Oil som tidigare har hittat en jättefyndighet i Uganda i Lake Albert. Den fyndigheten bedöms uppgå till över 1 miljard fat olja med potential till ytterligare över 1 miljard fat olja (enl Africa Oils ovannämnda presentationsbilder).

Det var tydligen när oljebolaget Heritage sålde ägarandelar i Lake Albert-fyndigheten till Tullow som Tullow betalade en prislapp motsvarande 4 dollar/fat.

Tullow är känt för att ofta hitta olja där Tullow väljer att borra efter olja, och det verkar ju stämma eftersom olja hittades i borrhålet Ngamia-1 i Kenya. (Ngamia-1 är ju en del av oljeletningsområdet 10BB i Kenya där Africa Oil har en ägarandel på 50% men Tullow är "operatör", dvs sköter all oljeletning där etc.)

Och 17 maj 2012 var tydligen Tullow Oils vd Aidan Heavey ute och pratade om att den kenyanska fyndigheten kan vara större än Lake Albert-fyndigheten i Uganda: http://www.bloomberg.com/news/2012-05-17/tullow-says-kenya-s-oil-potential-may-exceed-uganda-correct-.html

25 maj 2012 gav Tullow en uppdatering av läget vid Ngamia-1: http://www.tullowoil.com/index.asp?pageid=137&newsid=763

-

Africa Oils ovannämnda sju oljeletningsområden med sina respektive potentiella oljefyndigheter gjordes tydligen enl en bedömning i slutet av 2010, men att det sedan dess tillkommit tre ytterligare oljeletningsområden (enl bolagets presentationsbilder):

12A

13T

South Omo

• 13T ligger i Kenya precis väster om 10BB (där den framgångsrika Ngamia-1-borrningen gjordes).

Den stora "Lockichar-bassängen" med olja under jord bedöms huvudsakligen ligga i 10BB men sträcker sig in i 13T.

Borrhålet Twiga-1 (på 13T-området) ska börja borras under andra halvåret 2012.

Africa Oils ägarandel är tydligen 50% av 13T (precis som för 10BB).

• 12A ligger i Kenya söder om 10BB.

• I South Omo (som ligger i Etiopien) har Africa Oil en ägarandel på 30%.

Där planeras en borrning inledas i q4/2012.

Norr om 10BB (i Kenya) ligger 10BA (också i Kenya), och norr om 10BA ligger South Omo (i Etiopien).


Tillägg 12 jun 2012

Ljudupptagning från Africa Oil-vd:n Keith Hills presentation i Stockholm 24 maj 2012: http://www.youtube.com/watch?v=h0PO83XS6z4

Han inleder med att Africa Oil hittills kunnat berätta om en del bra oljeborrningsresultat, men att det ännu bara är "toppen av isberget".


Tillägg 13 jun 2012

Lokala myndigheter i Kenya kräver högre vinstandel av Africa Oils oljefyndigheter i Kenya, och att oljeletningen vid borrhålet Ngamia-1 stoppas tills detta klarats ut:

http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1910195&source=

http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2097276#msg14105937

Africa Oil-aktien idag (ons 13 jun 2012) -10% till 61 kr.

Efter att Stockholmsbörsen stängt fortsatte aktien ner 8 % till ca 56 kr på Torontobörsen under onsdagskvällen svensk tid (13 juni 2012).


Tillägg 14 jun 2012

Africa Oil uppger sig inte ha hört talas om att lokala myndigheter i Kenya vill ha större vinstandel av bolagets oljefyndigheter, eller krav på att oljeletningsborrningen vid borrhålet Ngamia-1 ska stoppas: http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2097239#msg14105551

Africa Oil-aktien ändå -1% idag (på eftermiddagen, idag tors 14 juni 2012) till 60,25 kr efter att som lägst ha handlats i 57 kr tidigare under dagen.


Tillägg 27 jun 2012

Besked om att en lokal region i Kenya (där bla Africa Oils delägda oljeletningsområde 10BB med Ngamia-fyndigheten ligger) ska få 20% av intäkterna från alla oljefyndigheter i regionen: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1912076&fromPage=newsModule

Enl Africa Oils investerarkontakt Robert Eriksson påverkar det dock inte Africa Oil, eftersom den lokala regionens 20% ska tas från den del av oljeintäkterna som Africa Oil sedan tidigare gjort upp om att betala till kenyanska staten: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1912341&fromPage=newsModule

Uppgifter finns även enl länkarna ovan om att en kenyansk parlamentsledamot från den lokala regionen ifrågasätter att Africa Oil fick köpa rätten till ev olja på 10BB för bara 10 miljoner dollar, men enl Eriksson oroar sig inte Africa Oil över det som enl Eriksson har ett vattentätt, juridiskt bindande avtal om det.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?