Alzinova genomför en 95% garanterad företrädesemission om ca 50 MSEK

Alzinova logotype
21 september
Plats: Aktiespararna Göteborg
Tid: 07:30
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan →
29 september
Plats: Redeye
Tid: 09:00
Arrangör: Redeye
Anmälan →
Information & Documents
Issuer:
Alzinova
Chairman:
Björn Larsson
CEO:
Kristina Torfgård
Subscription period:
2020-09-30 - 2020-10-14
Issue size:
SEK 50m
Subscription price:
SEK 6.5 per share
Subscription price:
6.5
Issue size:
50 MSEK
Nr of new shares in rights issue:
7 633 415
Nr of new shares if full exercise of all warrants:
3 816 707

Bakgrund och motiv

Alzinovas primära fokus är att utveckla ett oligomerspecifikt vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers. Läkemedelskandidaten ALZ-101 är under sen preklinisk utveckling och studier i människa beräknas kunna inledas under första halvan av 2021 med första patientens första dos planerad till andra kvartalet 2021.

Fas-1b-studien beräknas avslutas under första halvan av 2023 för vilken Bolaget idag har kapital till att genomföra. Företrädesemissionen kommer att finansiera förberedande aktiviteter inför nästa steg av klinisk utveckling och därmed göra projektet attraktivt för partnerskap.

Styrelsen har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2020, beslutat om en Företrädesemissionen om högst 7 633 415 Units innehållande aktier och teckningsoptioner. Emissionslikviden från Företrädesemissionen, inklusive eventuell likvid från utnyttjande av teckningsoptionerna, kommer att användas till förstärkning av rörelsekapitalet och planeras att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

  1. Processoptimering av substanstillverkning ALZ-101 (17% av emissionsbeloppet) Vidareutveckling och optimering av tillverkningsprocessen av substansen ALZ-101 för det kommande fas-2-programmet

  2. Farmaceutisk utveckling ALZ-101 (13% av emissionsbeloppet) Vidareutveckling samt framtagande av alternativa farmaceutiska formuleringar för att erhålla en förbättrad stabilitet och enklare läkemedelshantering vilket krävs i fas 2

  3. Prekliniska effekt och toxikologi-studier ALZ-101 (28% av emissionsbeloppet) Bolaget planerar ytterligare prekliniska effektstudier i två olika modeller samt en toxikologistudie i primater

  4. Långtidsuppföljning av fas 1b studien ALZ-101 (25% av emissionsbeloppet) Uppföljningsstudie till den planerade fas 1b-studien i patienter. Denna studie kommer att ge information om långsiktig säkerhet och tolerabilitet, immunrespons, samt även information om effekter på biomarkörer och kognitiva funktioner

  5. Humanisering ALZ-201 (1% av emissionsbeloppet) Bolaget planerar humanisering av den monoklonala antikroppen ALZ-201 som ett första steg i utvecklingen att ta in antikroppen i Bolagets pipeline

  6. Strategisk marknadsföring, legal, patent och drift (16% av emissionsbeloppet) Bolaget planerar att internt förstärka BD, stärka patent-portföljen samt identifiera en eller flera strategiska partners Angivna procentsatser är approximativa och kan därför komma att justeras något.

Alzinova har erhållit garantiåtaganden från ett konsortium av externa investerare om cirka 46,7 MSEK, vilket motsvarar 95 procent av företrädesemissionen.

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med 30 september till och med den 14 oktober 2020.

Get notified
Do you want to get email notifications about upcoming transactions? Let us know at emissioner@redeye.se
Access our tools & Data
Get your hands on the same professional tools and data that our analyst team use for creating the best return on investment. Sign up for our Premium and access it all today:
All our tools and data included
From 349 SEK / Month Cancel any time

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.